Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Ostrów
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Urząd Gminy  / Ogłoszenia
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Ogłoszenia Ogłoszenia
ZARZĄDZENIE NR 60/2017 WÓJTA GMINY OSTRÓW w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany Nr III-1/2017 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...

ZARZĄDZENIE NR 60/2017
WÓJTA GMINY OSTRÓW

z dnia 10 lipca 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany Nr III-1/2017 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2005 terenu położonego w rejonie centrum miejscowości  Ostrów

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) i ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353  z późn. zm.),

Wójt Gminy Ostrów zarządza co następuje

§ 1. Nie uwzględnia się uwag wniesionych do projektu zmiany Nr III-1/2017 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2005 terenu położonego w rejonie centrum miejscowości  Ostrów, pismem z dnia 4 lipca 2017 r. (wpłynęło dnia 5 lipca 2017 r.),  przez: (….).

§ 2. Załącznikiem do Zarządzenia jest uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwag.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                              p.o. Wójta Gminy Ostrów

                                                                                                    mgr Grzegorz Ożóg

 

 

ZAŁĄCZNIK

do Zarządzenia Nr  60/2017,  Wójta Gminy Ostrów, z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany Nr III-1/2017 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2005 terenu położonego w rejonie centrum miejscowości  Ostrów

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne sposobu rozpatrzenia uwag

 

Projekt zmiany Nr III-1/2017 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2005 terenu położonego w rejonie centrum miejscowości Ostrów (zmiany planu) opracowany został na podstawie uchwały Nr XXXIII/157/17 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do jej sporządzenia.

Projekt  zmiany planu przeszedł procedurę związaną z jego sporządzeniem, stosownie do przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Wójt Gminy Ostrów ogłosił w dniu 27 lutego 2017 r. poprzez ogłoszenie i obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu, wyznaczając termin składania wniosków. W związku z ww. ogłoszeniem i obwieszczeniami nie wpłynęły wnioski do projektu zmiany planu. Następnie wystąpiono o zaopiniowanie i uzgodnienie projektu do właściwych instytucji i organów, w tym do Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Projekt został pozytywnie zaopiniowany i uzgodniony. Następnie projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu, w dniach od 1 czerwca do 22 czerwca 2017 r. Ogłoszenie i obwieszczenie o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany planu i prognozy, ukazało się w prasie miejscowej, w Dzienniku „Super Nowości”, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ostrów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Urzędu. W dniu 12 czerwca 2017 r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami.

Do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany planu,  pismem z dnia 4 lipca 2017 r., złożonym w Urzędzie Gminy Ostrów dnia 5 lipca 2017 r. uwagi wnieśli:

(…)

 

Uwagi dotyczą wstrzymania procedury zmiany planu dotyczącego działki Pana (…)  (działka nr ewid. 1406/1), ponieważ zmiana planu spowoduje:

1)        możliwość budowy kolejnej hali produkcyjnej i nasilenie związanych z tym uciążliwości,

2)        problem ze stanem prawnym drogi  dojazdowej do ich domostw, ponieważ sporna jest granica pomiędzy działką  Pani (…) a działką Pana (…),

3)        zacienianie działek sąsiednich ze względu na  wysokość budynku, co wynika z różnicy  poziomu terenu pomiędzy działkami,

4)        uciążliwości związane z funkcjonowaniem zakładu produkcyjnego, w tym: hałas z agregatów chłodniczych, oświetlenie zakładu skierowane w okna budynków sąsiednich, wody opadowe spływające na działki sąsiednie, śmieci nie wywożone na czas przyciągające szczury, praca zakładu w systemie trzyzmianowym siedem dni w tygodniu, załadunki i rozładunki towaru na samochody ciężarowe o różnych porach dnia i nocy, zatykanie kanalizacji, spadek wartości działek położonych w sąsiedztwie zakładu produkcyjnego.

 

Do pisma dołączono, złożone w 2016 r. i 2017 r., pisma skierowane do Wójta Gminy Ostrów, Rady Gminy w Ostrowie i Sołtysa w Ostrowie sprzeciwiające się rozbudowie zakładu MATEO.

 

Stwierdza się, że sposób wniesienia uwag uchybia przepisom rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) poprzez niepodanie przez osoby składające uwagi adresu zamieszkania oraz brak oznaczenia nieruchomości , której uwagi dotyczą.

Stwierdza się, że ww. braki nie uniemożliwiają zakwalifikowania pisma jako uwag do projektu zmiany planu i ich rozpatrzenia, ponieważ:

-      znane są organowi miejsca zamieszkania, każdej z ww. osób,

-      z treści złożonego pisma wynika, którego terenu uwagi dotyczą.  

       Pismo zostało zakwalifikowane jako uwaga do projektu zmiany planu choć wnioskuje wprost o  wstrzymanie procedury zmiany planu; uznano, analizując treść pisma, że wniosek o wstrzymanie procedury opracowania projektu zmiany planu, jest równoznaczny z wnioskiem o utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu, na którym prowadzona jest działalność firmy MATEO (działka nr ewid. 1406/1) – w projekcie zmiany planu teren oznaczony symbolem P,U.

Uwagi zostały złożone w terminie.

Uwag nie uwzględnia się.

 

Zgodnie z art. 140 k.c., właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno - gospodarczym przeznaczeniem swego prawa oraz rozporządzać nią w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego.

Kształtowanie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy do zadań własnych gminy.

Gmina ma wyłączną kompetencję do planowania miejscowego i działając w granicach i na podstawie prawa może samodzielnie kształtować sposób zagospodarowania obszaru podlegającego jej władztwu planistycznemu, jeżeli władztwa tego nie nadużywa. Uprawnienie to odnośnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073).

Stosownie do art. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy ma prawo w granicach określonych ustawą do zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz do ochrony własnego interesu prawnego przy zagospodarowaniu terenów należących do innych osób lub jednostek organizacyjnych.

W planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się zwłaszcza: wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, walory architektoniczne i krajobrazowe, wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych, wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych, walory ekonomiczne przestrzeni, prawo własności, potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, potrzeby interesu publicznego, potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych, zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych, potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności (art. 1 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego następuje ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu (art. 4 ust. 1).

 

Teren którego dotyczą uwagi, oznaczony w projekcie zmiany planu symbolem P,U, położony jest w północnej części zespołu zabudowy centrum miejscowości Ostrów, na jego obrzeżu. Posiada on powierzchnię około 0,27 ha. Obejmuje część działki ewid. nr  1406/1, na której, od kilkunastu lat, prowadzona jest, przez firmę MATEO, działalność produkcyjna branży spożywczej (głównie wyroby mączne w dystrybucji mrożonej). Teren graniczy od strony wschodniej z drogą wojewódzką, z której posiada dostępność komunikacyjną, z pozostałych stron z działkami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Są to działki o dużej powierzchni możliwe do doinwestowania.

Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/05 terenu położonego w rejonie centrum miejscowości Ostrów, ww. działka leży w obszarze oznaczonym symbolem MN/U1 i przeznaczona  jest pod  zabudowę mieszkaniową i usługową.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrów teren położony jest w obszarze oznaczonym symbolem MU „zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej, zagrodowej i usługowej z priorytetem usług dla obsługi mieszkańców i możliwości lokalizacji drobnych nieuciążliwych zakładów produkcyjnych wraz z niezbędnym zagospodarowaniem (dojazdy, parkingi, przejścia piesze oraz sieci i urządzenia infrastruktury technicznej) - na działkach nie większych niż 0,5 ha. Nie może być dopuszczalna lokalizacja obiektów gospodarczych i produkcyjnych na działkach o ograniczonej powierzchni i w sposób powodujący uciążliwości wzajemnego sąsiedztwa. Na obszarach tych nie powinny być lokalizowane obiekty produkcyjne o charakterze przemysłowym, magazyny i składy powyżej 50 m² p.u. oraz fermy hodowlane. Wskazane jest tworzenie w centralnych rejonach wsi zespołów zabudowy nie związanych z rolnictwem, po uprzednim przygotowaniu terenu polegającym na opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podziale terenu na działki budowlane i wyposażeniu w niezbędne urządzenia towarzyszące jak komunikacja, infrastruktura techniczna i zieleń.”

W projekcie zmiany planu ustalono przeznaczenie terenu pod zabudowę produkcyjną lub usługową (P,U). Jest to zgodne z obecnym sposobem użytkowania terenu i ustaleniami Studium. Należy również zaznaczyć, że obowiązujący plan miejscowy Nr 1/2005, ze zmianą Nr I-2/2009 (uchwaloną uchwała Nr XLI/313/10 Rady Gminy Ostrów z dnia 30 marca 2010 r.) dopuszczał na terenie MN/U 1 możliwość „rozwoju istniejących funkcji produkcyjnych, w granicach działki budowlanej”. Zmiana ta nie została wzięta pod uwagę  przy sporządzaniu drugiej zmiany planu (Nr II-1/2011), w związku z czym postanowiono przywrócić  ustalone już wcześniej warunki zagospodarowania działki nr ewid. nr  1406/1, podejmując kolejną zmianę planu.

Inwestycja zaliczona jest zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko  (§3 ust. 1 pkt 92 -  instalacje do przetwórstwa owoców, warzyw, ryb lub produktów pochodzenia zwierzęcego z wyłączeniem tłuszczów zwierzęcych, zdolności produkcyjnych nie mniejszej niż 50 ton na rok). Nie posiada ona charakteru przemysłowego, a powierzchnia działki (mniejsza niż 0,5 ha) jest na tyle duża, że umożliwia prowadzenie działalności bez uciążliwości dla sąsiedniej zabudowy.

Sporządzając zmianę planu wzięto pod uwagę zarówno interesy prywatne jak i publiczne, mając na uwadze obowiązujące przepisy ustaw w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska i przepisy budowlane.

Rozważono zasadność zmiany ustalonego w planie przeznaczenia terenu, pod kątem interesów właściciela działki, na którym prowadzony jest zakład produkcyjny, jak również  mieszkańców sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej. Rozważono również interes społeczny.

Zmiana planu umożliwi rozbudowę budynków produkcyjnych, co wpłynie nie tylko na zwiększenie jego zdolności produkcyjnych, poszerzenie asortymentu ale równocześnie umożliwi jego  przebudowę i modernizację poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, w dostosowaniu do obecnie obowiązujących przepisów i norm europejskich. Deklaruje to właściciel firmy MATEO i wynika z opracowanego projektu budowlanego rozbudowy i przebudowy zakładu i projektu raportu oddziaływania na środowisko, które zostały przedłożone do wglądu w Urzędzie Gminy Ostrów.

Zmiana przeznaczenia terenu z mieszkaniowo-usługowego na produkcyjny lub usługowy umożliwi rozbudowę istniejącego zakładu produkcyjnego, co nie może się wiązać ze zwiększeniem uciążliwościami, zgodnie bowiem z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, inwestycja nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych norm uciążliwości dla środowiska poza granice terenu, do którego inwestor ma tytuł prawny (teren P,U), a więc uciążliwościami dla sąsiednich terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Należy stwierdzić, co wynika  zarówno z treści  uwag jak i przeprowadzonej dyskusji publicznej, w ramach procedury wyłożenia projektu do publicznego wglądu, że sprzeciw związany z funkcjonowaniem zakładu wynika nie z rodzaju prowadzonej działalności lecz ze sposobu jej prowadzenia i konfliktów sąsiedzkich.

Prawidłowe użytkowanie zakładu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami współżycia społecznego pozwoli na uniknięcie tych konfliktów, prowadzona działalności nie posiada bowiem charakteru, który wyklucza jej lokalizację w obszarze zabudowy wielofunkcyjnej – mieszkaniowo-usługowo-produkcyjnej w centrum Ostrowa.

Z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy, zasadnym jest utrzymanie istniejącego zakładu produkcyjnego i jego rozwój, co oprócz podatków do budżetu gminy, zapewni utrzymanie a być może zwiększenie ilości miejsc pracy dla jej mieszkańców.

 

Projekt zmiany planu określa zasady zagospodarowania terenu oraz warunki zabudowy, w tym dotyczące gromadzenia i usuwania odpadów, odprowadzenia wód opadowych i ścieków związanych z prowadzona działalnością, uwzględnia możliwość lokalizacji urządzeń ograniczających emisję hałasu (w formie ekranu akustycznego). Nie zawiera on natomiast ustaleń w zakresie rozwiązań technologicznych, które zostaną zatwierdzone na etapie wydawania pozwolenia na budowę a wcześniej w postępowaniu dotyczącym oddziaływania na środowisko. Na tym etapie, osoby wnoszące uwagi, jako mieszkańcy nieruchomości sąsiadujących z zakładem, będą mogli brać czynny udział w postępowaniach związanych z jego rozbudową.

 

Kwestionowana przez wnoszących uwagi wysokość budynków ustalona na 10,0 m  została określona w projekcie zmiany planu jako maksymalna. Zagospodarowanie kształtującego się, wzdłuż drogi wojewódzkiej, centrum usługowego Ostrowa jest niejednorodne pod względem architektonicznym. Występują tu budynki mieszkalne jednorodzinne o stosunkowo niewielkiej kubaturze, większe budynki usług handlu, obiekty usług publicznych, np. czterokondygnacyjny budynek urzędu gminy czy budynek szkoły, domy handlowe.

Ustalona wysokość budynków na terenie P,U nie przekracza wysokości budynków zlokalizowanych w tym rejonie wsi i nie odbiega istotnie od parametrów budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Również różnica poziomów między działkami nie jest na tyle istotna aby wymagało to zmniejszenia ustalonej maksymalnej wysokości budynków. Na etapie sporządzania projektu budowlanego wysokość budynku musi zostać odpowiednio ustalona, tak aby nie były zacieniane sąsiednie działki.

Wniesiona uwaga dotycząca  stanu prawnego drogi  dojazdowej, graniczącej z terenem P,U od strony północnej i nieuregulowanego przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami, nie dotyczy ustaleń zmiany planu i pozostaje bez wpływu na przeznaczenie i ustalony sposób zagospodarowania terenu. Droga ta, zgodnie z obowiązującym planem miejscowym (symbol terenu 3.KDW) zabezpiecza dojazd, szerokości 8,0 m, z drogi wojewódzkiej do działek budowlanych i pozostałych terenów.

Z względu na powyższe nie uwzględniono wniesionych uwag.

 

                                                                                        p.o. Wójta Gminy Ostrów

                                                                                            mgr Grzegorz Ożógdata wytworzenia2017-07-12
data udostępnienia2017-07-12
sporządzone przezCionek Bogusław
opublikowane przezRafał Kramarz
ilość odwiedzin171
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Ostrów, Ostrów 225, 39-103 Ostrów, tel.: 17 745 11 60, fax: 17 745 11 60, info@ostrow.gmina.pl, www.ostrow.gmina.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@